JUDr. Aleš Minařík  Advokátní kancelář  /  Attorneys at Law
Obchodní právo

Nikdo nepodniká, aby zchudl. Je smutným paradoxem, že se to ale nemalému počtu „odvážných“ podaří. Zpravidla proto, že si neuvědomují, jak nesmírně důležitou, prakticky neopomenutelnou, roli na cestě k vysněnému úspěchu hraje právní zajištění transakcí všeho druhu.

Jsme připraveni s maximální mírou profesionality, odbornosti a pečlivosti poskytnout našim klientům právní podporu zejména (nikoliv výlučně) v těchto oblastech:

Právo společností
 • zakládání obchodních společností (s.r.o., a.s., v.o.s. k.s.)
 • změny v obchodních společnostech (převod či zastavení obchodního podílu, cenných papírů, změna statutárních orgánů, sídla, předmětu podnikání, zvýšení či snížení základního kapitálu)
 • likvidace společností a výmaz z obchodního rejstříku
 • přeměny společností (akvizice, fúze, odštěpení jmění)

Závazkové právo
 • právní podpora a zastoupení při obchodních jednáních s Vašimi obchodními partnery (osobní asistence a právní poradenství „v terénu“)
 • tvorba kompletní smluvní dokumentace dle přání a požadavků klienta (od samotného prvotního návrhu přes složitý proces vyjednávání s „protistranou“ až k finalizaci smluv a zajištění jejich podpisů a případných ověření a distribuce)
 • právní posouzení a rozbor již stávajících smluv s návrhy na jejich změnu případně vhodné způsoby ukončení

Ochrana obchodní firmy a nekalá soutěž
 • právní ochrana proti nekalosoutěžnímu jednání konkurence
 • ochrana obchodní firmy

Občanské právo

Jsme připraveni s maximální mírou profesionality, odbornosti a pečlivosti poskytnout našim klientům právní podporu zejména (nikoliv výlučně) v těchto oblastech:

Právo nemovitostí

Pozemek, dům, byt, nebytový prostor, to vše jsou hodnoty, které pro každého znamenají trochu něco jiného. Někdo je vnímá jako investici pro budoucnost a svou rodinu, jiný jako krátkodobější zhodnocení svých finančních prostředků, další jako soustavnou starost o nájemníky, pro někoho je smyslem počínání jejich výstavba a prodej či pronájem.

Bez ohledu na to, ať se nacházíte v pozici vlastníka, spoluvlastníka, nájemce, pronajímatele, je v tomto směru právní péče nezbytná nebo s ohledem na hodnotu věcí více než vhodná. Transakce s nemovitostmi mnohdy znamenají stres, strachování se o výsledek, obavy o solventnost protistrany, zajištění závazků apod.

 • komplexní zajištění nemovitostních transakcí (sepis smluv – koupě, prodej, směna, darování, zajištění odhadů)
 • zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • bytová a jiná výstavba
 • nájem a podnájem bytů, nebytových prostor, nemovitostí
 • právní podpora developerských projektů včetně posouzení jejich financování
 • řešení spoluvlastnických otázek
 • práva třetích osob – zástavní práva, práva předkupní, práva odpovídající věcnému břemenu

SJM
 • analýza právních rizik spojených s institutem SJM
 • SJM a podnikatelské aktivity
 • zúžení SJM
 • vypořádání SJM

Pracovní právo

Daří – li se v práci, daří se i v osobním životě. Ať jste zaměstnanec nebo zaměstnavatel, vždy dbejte na precizní pracovní smlouvu, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, ukončování pracovního poměru, odměňování, předcházení vzniku škod v pracovněprávních vztazích, převádění na jiný druh práce, předcházení diskriminaci apod.

Pracujeme pro Vás.

Mezinárodní právo soukromé a procesní

Dnes už je běžným standardem disponovat obchodními partnery v zahraničí. To však přináší řešení mnohdy komplikovaných situací, které přináší odlišné právní systémy, zvyklosti. Každému problému se dá předcházet, tím spíše by tomu mělo být tam, kde není protistrana dosažitelná „na zavolání“.

Volba práva, volba sudiště, vhodná implementace obchodních podmínek (INCOTERMS) či jiných nestátních pramenů práva (UNIDROIT, PECL), mezinárodní úmluvy, nařízení a směrnice Evropských společenství, to vše, ať chceme či nikoliv, ovlivňuje úspěch v mezinárodním obchodním styku.

Jdeme s Vámi kamkoliv, kde nás budete potřebovat.

Rozhodčí řízení a mediace

Nebo chcete-li arbitráž, je pružným a rychlým způsobem řešení sporů. Je plnohodnotnou alternativou řízení soudního. Ne vždy je však řešením nejlepším. Přistoupit na něj či nikoliv? Jaké znění rozhodčí doložky? Kde a jak a koho rozhodováním sporu pověřit? Jak naložit s rozhodčím nálezem?

Máte pocit, že vše je jen nedorozumění? Že vše se nejlépe vyřeší jednáním? Máte zájem na dobrých vztazích v budoucnosti? Pak pro Vás je tu mediační řízení. Intenzivní „brainstorming“ všech zúčastněných bez hrozby možného soudního řízení nesčetněkrát vede k překvapivým řešením i zdánlivě neřešitelného.

Máme bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v rozhodčích řízeních, nastavováním systémů rozhodčích institucí, způsobem jejich fungování, poskytováním podpory v mediačním řízení.

Správa pohledávek a jejich vymáhání

Jsme připraveni s maximální mírou profesionality, odbornosti a pečlivosti poskytnout našim klientům právní podporu zejména (nikoliv výlučně) v těchto oblastech:

 • nastavení transakcí postupu pohledávek
 • vymáhání pohledávek
 • exekuční řešení
 • zajišťovací instrumenty včetně jejich kombinací

Insolvenční právo

Jsme připraveni s maximální mírou profesionality, odbornosti a pečlivosti poskytnout našim klientům právní podporu zejména (nikoliv výlučně) v těchto oblastech:

 • komplexní zpracování insolvenčních návrhů (věřitelské, dlužnické)
 • komplexní vypracování přihlášek pohledávek
 • zastupování klientů na schůzích věřitelů
 • incidenční spory
 • správa majetkové podstaty

Zastupování v řízeních před soudy a rozhodci

Mezi služby, které musí dynamická advokátní kancelář svým klientům garantovat, je i zastupování klientů a hájení jejich zájmů v řízeních před soudy a to všech instancí, počítaje v to i mimořádné opravné prostředky a řízení o ústavní stížnosti.
 
© Advokátní kancelář JUDr. Aleš Minařík
Půtova 1219/3, 110 00, Praha 1 - Nové Město (sídlo)
Nerudovo nám. 391, 438 01, Žatec (pobočka)
tel: +420 774 610 529
e-mail: office@ak-minarik.cz
minarik@ak-minarik.cz